உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் / கொள்கை விளக்க பிரச்சாரம்

5

சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக
சோளிங்கர் ஒன்றிய ரெண்டாடி கிராமத்தில் {01/09/19} அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் கட்சி கொள்கை விளக்க பிரச்சாரம் சிறப்பாக நடைபெற்றது