உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சோளிங்கர் சட்டமன்ற  தொகுதி

5
சோளிங்கர் சட்டமன்ற  தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக

சோளிங்கர் ஒன்றிய ரெண்டாடி கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் கட்சியின் கொள்கை விளக்கமும் நடைபெற்றது.