உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-மரக்கன்று அளிக்கும் விழா-பவானி

6

பவானி நகர வார்டு எண் 3 ல் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் மரக்கன்று அளிக்கும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.