உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-கொடியேற்றும் நிகழ்வு-மாதவரம்

6

14/7/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம்
மாதவரம் தொகுதி கிழக்கு மற்றும் நடுவண் பகுதி இணைந்து உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமும்
மற்றும் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது .