உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-.ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி

37

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி 113 ஆவது வட்டம் கங்கைக்கரை புரம் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (30-06-2019) காலை 8 மணி முதல் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.