கொடியேற்றும் நிகழ்வு-செய்யூர்தொகுதி

8

09-06-2019  அன்று  காஞ்சிபுரம் தென் மண்டலம் , காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்டம், செய்யூர் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி கொடியேற்றப்பட்டது.