கொடியேற்றம் நிகழ்வு-கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி

19
திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம்  கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி எல்லாபுரம் ஒன்றியம் பூச்சி அத்திப்பேடு இடத்தில் கட்சியின் கொடி 02/06/2019 மாலை 4மணிக்கு ஏற்றப்பட்டது.