உறுப்பினர் சேர்க்கை  முகாம்-மாதவரம் தொகுதி

40
நாம் தமிழர் கட்சி திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம்
மாதவரம் தொகுதி தெற்குப்பகுதி மகளிர் பாசறை
சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை  முகாம் சிறப்பாக   நடைபெற்றது  இதில்
அனைத்து மகளிர் பாசறை பொறுப்பாளர்களுகும் தெற்குபகுதி பொறுப்பாளர்களும்
உறுப்பினர் முகாமில் கலந்துகொண்டனர்