உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் .-வில்லிவாக்கம்

14
ஞாயிற்று கிழமை 10.02.2019 வில்லிவாக்கம் தொகுதி வட்டம் 98ல் காமராசர் சத்திரம் எதிர்புறம் தொகுதி உறவுகள் ஒன்றிணைந்து  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தினர்.