கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதி

10
கொடியேற்றும் நிகழ்வு வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதி
பெருமுகை ஒன்றியம் 15.1.2019. அன்று
மாவட்ட தலைவர் கருணாநிதி அவர்களால் கொடி ஏற்றப்பட்டது.