.கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வந்தவாசி தொகுதி

5

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி தொகுதி சர்பாக நாம் தமிழர் கட்சியின் கோடி ஏற்றப்பட்டது.