உறுப்பினர் சேர்க்கை. முகாம்.மாதவரம் தொகுதி

5
நாம் தமிழர் கட்சி
மாதவரம் தொகுதி
நடுவண் பகுதி சார்பாக
நடத்திய
உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமில்
52 புதிய உறவுகள் கட்சியில் இணைந்தார்கள்.
கட்சியில் இணைந்த அனைத்து புதிய உறவுகளுக்கு
உறுப்பினர் முகாம் சிறப்பாக நடத்திய
நடுவண் பகுதி அனைத்து நிலை  பொறுபாளர்களுக்கும் மாவட்டம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டனர்.