உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சைதை தொகுதி

2

சைதை தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் :
140 வட்டம் சார்பாக கொடியேற்றம் மற்றும் உறுப்பினர் முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.