உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-உறுப்பினர் சேர்க்கை

21
நாம் தமிழர் கட்சி
திருவள்ளுர் நடுவண் மாவட்டம்
உறுப்பினர் சேர்க்கை தெற்கு பகுதி சார்பாக நடந்த இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமில் 51உறவுகள் இணைந்தார்கள்.