உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணா நகர் தொகுதி

8

06/01/2019 அன்று அண்ணா நகர் தொகுதி சார்பாக 108 வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது,