நிலவேம்பு  சாறு வழங்குதல்-உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணா நகர் தொகுதி

10

அண்ணா நகர் தொகுதி 108வது வட்டம் நிலவேம்பு  சாறு வழங்குதல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடந்தது.