அரசியல் வகுப்பு-நாம் தமிழர் கட்சி-சைதை தொகுதி

9

15.10.18 அன்று சைதை நாம் தமிழர் கட்சி தொகுதியின் சார்பாக புதிய உறுப்பினர்களுக்கு அரசியல் வகுப்பு நடத்தப்பட்டது.