குறவர் சமுக மக்களின் வாழ்வுரிமை மீட்பு ஆர்பாட்டத்தில் சீமான் 09-09-2016

25