6.5.2016 செய்யாறு தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

7

6.5.2016 செய்யாறு தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை https://www.youtube.com/watch?v=uDUlbXCCY6Y