திருவாடனை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

2

20.4.2016 திருவாடனை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை