234 வேட்பாளர்களை செந்தமிழன் சீமான் அறிமுகப்படுத்தினார் – கடலூர்

7

234 வேட்பாளர்களை நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் அறிமுகப்படுத்தினார் – கடலூர்