திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் தொகுதியில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வு மற்றும் கொடியேற்றம்.

40

12/10/2015 அன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் தொகுதியில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வு மற்றும் கொடியேற்றம்.