திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலந்தாய்வு 21-10-2015

22

திருவண்ணாமலை மாவட்டம்: போளூர், திருவண்ணாமலை, வந்தவாசி, செய்யாறு, கீழ்பென்னாத்தூர் ஆகிய தொகுதிகளில் நடந்த கலந்தாய்வு. ( 21/10/2015 , 22/10/2015).