தேனியில் மாவட்டக் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

10

தேனி மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக மாவட்டக் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் 05-06-15 அன்று தேனியில் நடைபெற்றது.