மலேசியாவில் தமிழர் விழிப்புணர்வு பரப்புரை நடைபெற்றது

63

மலேசிய நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 10.5.2015 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை போர்ட்கிள்ளான் பகுதியில் தமிழர் வரலாற்று விழிப்புணர்வு பரப்புரை நடைபெற்றது.