இனப் படுகொளையாளன் ராஜபக்சே இந்திய வருகையை கண்டித்து கோவை மாவட்டம் சார்பாக நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்

7

இனப்  படுகொளையாளன் ராஜபக்சே இந்திய வருகையை கண்டித்து கோவை மாவட்டம் சார்பாக நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்.