நாம் தமிழரின் தமிழ்த்தேசிய திருநாள், தமிழ்ப் புத்தாண்டு பொங்கல் வாழ்த்துகள்.

799

பொங்குக தமிழர்களே பொங்குக!

அடக்குமுறைக்கு எதிராக!

ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக!

ஊழலுக்கு எதிராக!

பொங்குக தமிழர்களே பொங்குக!