மகளிர் பாசறை நடத்தும் கொடியேற்றும் விழா, கொள்கைவிளக்க தெருமுனைக் கூட்டம்

149

மகளிர் பாசறை நடத்தும் கொடியேற்றும் விழா,மற்றும்  கொள்கைவிளக்க தெருமுனைக் கூட்டம்.

இடம்: வடசென்ன மேற்கு மாவட்டம்

நாள் :29/4/2013(திங்கள்கிழமை )