ஐநா தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க இந்தியாவை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்.

18

ஐநா வில் கொண்டுவரவிருக்கும் இலங்கைக்கு எதிரான திர்மானதிருக்கு ஆதரவாக இந்தியாவை வாக்களிக்க வலியுறுத்தி பெங்களூரில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம். 17/02/2013 அன்று நடைப்பெற்றது.