தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மாணம் நிறைவேற்றிய முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்து மதுரை நாம் தமிழர் ஒட்டியுள்ள சுவரொட்டி

85

தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மாணம் நிறைவேற்றிய முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்து மதுரை நாம் தமிழர் ஒட்டியுள்ள சுவரொட்டி