[காணொளி இணைப்பு] ”இலங்கையின் படுகொலைக் களம்” சனல்4 வெளியிட்டுள்ள ஆவணப்படம்

40

சனல்4 தொலைக்காட்சி வெளியிட்டுள்ள ”இலங்கையின் படுகொலைக் களம்” என்னும் ஆவணத் திரைப்படத்தை நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன் தொகுப்பு :