அந்தமான் – கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

28

அந்தமான் தலைநகர் காந்தி பூங்காவில் அந்தமான் நாம் தமிழர் கட்சியின் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.