குவைத் செந்தமிழர் பாசறை – கலந்தாய்வு கூட்டம்

125

குவைத் செந்தமிழர் பாசறையின் வாராந்திர ஒன்றுகூடல், 26.11.2021 அன்று மாலை
மெகஃபுலா கடற்கரையில் நடைபெற்றது.