தோகைமலை ஒன்றிய கலந்தாய்வு

34

தோகமலை ஒன்றிய கலந்தாய்வு காவல்காரன் பட்டியலில் நடைபெற்று முடிந்தது. பொறுப்பாளர் நியமனம் பற்றியும் கூட்டுறவு வங்கி தேர்தல் பற்றியும் கலந்து பேசப்பட்டது