கருநாடகா மாநிலம் – வா.கடல்தீபன் மலர் வணக்க நிகழ்வு

130
கருநாடகா மாநில நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் வா.கடல்தீபன் அவர்களுக்கு  நடைபெற்றது