சேலம் வடக்கு தொகுதி -கலந்தாய்வுக்கூட்டம்

38

நாம் தமிழர் கட்சி சேலம் (வடக்கு) இராவணன் குடில் அலுவலகத்தில் நாம்தமிழர் தொழிற்சங்கத்தின் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது