பெரம்பூர் தொகுதியில் உப்பில்லாத கஞ்சி வழங்கப்பட்டது

10

பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள கிழக்குப் பகுதியில் 46வது வட்டம் 37 வது வட்டம் வட்ட உறவுகள் உப்பில்லாத கஞ்சி வழங்கப்பட்டது. 50 க்கும் மேற்பட்ட உறவுகளும் உப்பில்லாத கஞ்சி வழங்கபட்டுள்ளது