கபசுர குடிநீர் வழங்கல்

5

கருநாக்கமுத்தன்பட்டி ஊராட்சியில் உள்ள சுமார் 1000 பேருக்கு கபசுர குடிநீர் கொடுக்கப்பட்டது.