மீஞ்சூர் நகரம் ஆடு , மாடுக்கான தண்ணீர் தொட்டி அமைத்தல்

57

மீஞ்சூர் நகரம் புங்கம்பேடு பகுதியில்  ஆடு, மாடு தண்ணீர் குடிக்கும் தொட்டி அமைத்தல்.