மணக்குடி நகரம் மைதானம் சீரமைப்பு

11

மணக்குடியில் உள்ள கால்பந்து மைதானத்தை சீரமைக்கும் பணி மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.