களக்காடு – பனை விதை நடும் விழா

16

களக்காடு பேரூராட்சி கல்லுங்கடி மற்றும் கீழபத்தை* குளத்தின் கரைகளில் பனைவிதைகள் பதியமிடப்பட்டது.