புதுக்கோட்டை தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

52

புதுக்கோட்டை தொகுதி கறம்பக்குடி மேற்கு ஒன்றியம்  மழையூர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது