சாத்தரசன் கோட்டை – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

17

சாத்தரசன் கோட்டை கொடி நிகழ்வு தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் கிளை உறவுப் புலிகள் முன்னிலையில் கொடி ஏற்றப்பட்டு முடிவில் கடைசி தேற்றம் என்ற நூல் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது.