மாங்கால் கிராமத்தில் கொடியேற்ற நிகழ்வு

85

வெம்பாக்கம் ஒன்றியம் , மாங்கால் கிராமத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது .