நெய்யூர் பேருர் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

20

நெய்யூர் பேருர் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் பெத்தேல்புரம் சந்திப்பு நடைபெற்றது.