சேத்தூர் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

15

உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மாலை 4.00 மணி முதல் 8.00 மணி வரை சேத்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது.