கொண்டையம்பட்டி – கொடிகம்பம் நடுதல்

23

அண்ணன் வெற்றிக்குமரன் தலைமையில் கொண்டையம்பட்டியில் கொடிக்கம்பம் நடும் நிகழ்வு நடைப்பெற்றது.