கீழப்பாவூர் – கொள்கை விளக்க சுவரொட்டி ஒட்டும் பணி

11

கீழப்பாவூர் ஒன்றியத்திலுள்ள கீழ்காணும் ஊர்களில் கொள்கை விளக்க சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டது