ஆயிரம் விளக்கு – உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

4

4 அக்டோபர் 2020 அன்று ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி 110 வது வட்ட பொறுப்பாளர் உறவுகளால் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது.