முளகுமுடு பேரூராட்சி சார்பாக சுவரொட்டிகள் ஒட்டுதல் – குளச்சல் தொகுதி

16

கொள்கைகள் அச்சிடப்பட்ட சுவரொட்டிகள் முளகுமுடு பேரூராட்சி பகுதிகளில் முதற்கட்டமாக சுவரொட்டிகள் ஒட்டும் பணி நடைபெற்றது.